Drwal - Pismo przedsiębiorców leśnych
Drwal
Drwal - aktualny numer
Newsletter
Podaj adres e-mail:
E-mail
Hasło
Rejestracja
OK
NADCHODZĄCE WYDARZENIA
<< Czerwiec 2018 >>
pon wt śr czw pt so nie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Wydawnictwo OIKOS
Strona główna Katalogi pracochłonności
Aktualności
Drwal - Katalogi pracochłonności

W sprawie katalogów norm czasu dla prac leśnych w ostatnim czasie jest stosunkowo głośno, a to za sprawą Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, które stoi na stanowisku, że podstawą wszelkich rozliczeń z Lasami Państwowymi za wykonane usługi powinny być katalogi norm czasowych. Należy przy tym zaznaczyć, że środowisko przedsiębiorców leśnych, jak również i praktyków leśników jest w tej sprawie podzielone (zróżnicowane).

Pokaż/ukryj skróconą treść

W sprawie katalogów norm czasu dla prac leśnych w ostatnim czasie jest stosunkowo głośno, a to za sprawą Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, które stoi na stanowisku, że podstawą wszelkich rozliczeń z Lasami Państwowymi za wykonane usługi powinny być katalogi norm czasowych. Należy przy tym zaznaczyć, że środowisko przedsiębiorców leśnych, jak również i praktyków leśników jest w tej sprawie podzielone (zróżnicowane).

Katalogi norm czasu nie mają i nie będą miały wpływu na poprawę kondycji firm leśnych i nie stanowią również bardzo ważnego elementu współpracy przedsiębiorczości leśnej z Lasami Państwowymi.

Prace nad nowym katalogiem norm czasu dla prac leśnych nie zostały odrzucone przez Dyrekcję Generalną LP. Są one nadal kontynuowane i obejmują opracowanie nowych norm czasowych dla prac leśnych we wszystkich działach gospodarki leśnej, czyli pełny zakres wykonywanych czynności w poszczególnych pracach. W wyniku tych prac powstanie zupełnie nowy dokument z nowymi normami czasowymi. Tworzenie nowych norm odbywa się zgodnie z przyjętą dla tych czynności metodyką i standardami (chronometraże prac) i ze względu na olbrzymi zakres i pracochłonność wymaga to adekwatnego czasu na jego ostateczne opracowanie. Zakładany termin ich zakończenia, to koniec 2013 r.

Katalogi norm czasu dla prac leśnych stanowią wewnętrzny akt normatywny Lasów Państwowych wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do stosowania wyłącznie w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Ma ono służyć, jako pomocnicze narzędzie w pracach planistycznych, prognozach w tym zakresie i kosztorysowaniu wykonawstwa prac przez własnych pracowników LP.

Dyrektor Generalny LP nie może w świetle obowiązującego prawa (ustawa o cenach oraz ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów) nakazać obligatoryjności stosowania własnych (LP ) norm czasowych, jako podstawy do tworzenia cen na usługi świadczone przez niezależne, zewnętrzne podmioty gospodarcze, funkcjonujące na wolnym rynku usług. Jednocześnie należy mieć również na uwadze fakt, że kontraktowanie usług odbywa się trybie zamówień publicznych, w którym to zewnętrzne podmioty gospodarcze przedstawiają własną ofertę, w tym również cenę, na wykonanie danych prac w formie usługowej. Dlaczego ma się więc ograniczać konkurencję (zdrową konkurencję), własne (przedsiębiorców) zachowania i kalkulacje, oparte na własnych możliwościach wykonawczych, faktycznych wydajnościach, a nie wyłącznie wg czasowych norm katalogowych, których katalogi norm pracochłonności ustawa o cenach wyeliminowała ze stosowania.

Zgodnie z wyżej przytoczonymi regulacjami prawa, w tym również zgodnie z art. 81 ust.1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zakazane są nie tylko wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, ale też wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na rynek usług między państwami członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz wspólnego rynku. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w swoim orzecznictwie uznał występujący przepływ informacji w ramach stowarzyszeń przedsiębiorców dot. m.in. wielkości sprzedaży czy stosowany przez nich system cen za działania umożliwiające dostosowanie ich własnych zachowań w celu uniknięcia bezpośredniej konkurencji między sobą. Z reguły tego rodzaju zachowania zakazane są w ramach związków przedsiębiorców oraz wówczas, gdy podmioty faktycznie biorą udział w systemie, który ma na celu wyeliminowanie niepewności co do przyszłych działań konkurentów, a wykorzystują do tego przekazane ustalenia i informacje.

W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, odnośnie praktyk ograniczających konkurencję zakazano (art. 6, ust.1 ) podejmowania działań ograniczających konkurencję, polegających na zawieraniu ograniczających ją, niedozwolonych porozumień, w szczególności polegających m.in. na :

  • ustalaniu bezpośrednio lub pośrednio cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów,
  • ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z niego przedsiębiorców nieobjętych
  • porozumieniem,
  • uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tychże
  • przedsiębiorców i organizatora przetargu warunków składanych ofert, zwłaszcza zakresu prac lub ceny.

Przytaczając powyższe regulacje prawne, w tym również i wspólnotowe, należy stwierdzić, że system ustalania cen oparty na jakichkolwiek wskazaniach, dyrektywach lub normach, stanowi naruszenie tych przepisów prawa i powinien już dawno trafić „do lamusa”. Dlatego też w najbliższej przyszłości katalog norm czasu dla prac leśnych będzie miał zastosowanie wyłącznie jako narzędzie porównawcze, stosowane w analizach lub też w badaniach nad ergonomią pracy.

Podobnie sprawa dotyczy wystąpień Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych o dokonanie przez Lasy Państwowe podwyżek stawek godzinowych za wykonywane prace, dostosowanych do poziomu wyliczonego przez SPL. Należy stwierdzić, że działanie takie pozostaje w dużej kolizji z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi pewnymi standardami w tym zakresie. Informowanie potencjalnych klientów o dokonanych podwyżkach cen, traktowane jest jako wskazanie do przestrzegania zaleceń dotyczących poziomu cen i stanowi praktyki ograniczające konkurencję. Zawiadamianie o podwyżkach cen skierowane do klientów nie mogą bowiem być wykorzystywane przez pozostałych przedsiębiorców będących graczami na rynku do kształtowania ich własnych cen. Praktyka stosowania lub ogłaszania zalecanych lub maksymalnych cen może ułatwiać zmowę między usługodawcami poprzez wymianę informacji o preferowanym poziomie cen i zmniejszenie prawdopodobieństwa ich obniżenia.

Pozdrawiam
A. Malinowska

Komentarz redakcji przedstawimy w późniejszym terminie.

data modyfikacji: 2011-09-30 00:14:50
Szukaj
Polecamy