Drwal - Pismo przedsiębiorców leśnych
Drwal
Drwal - aktualny numer
Newsletter
Podaj adres e-mail:
E-mail
Hasło
Rejestracja
OK
NADCHODZĄCE WYDARZENIA
<< Lipiec 2020 >>
pon wt śr czw pt so nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Wydawnictwo OIKOS
Reklama w Internecie
Zasady zamieszczania reklam banerowych
[+] rozwiń
[-] ukryj

I. Postanowienia ogólne

Określenia i definicje:

 1. Wydawca – Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7, KRS Warszawa nr 0000082863 NIP 118-00-09-226, kapitał zakładowy 393.000 zł, właściciel strony www.drwal.net.pl
 2. Zleceniodawca – osoba fizyczna lub osoba prawna zamawiająca zamieszczenie banera w portalu internetowym
 3. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Wydawcę pod aktualnym adresem: http://www.drwal.net.pl.
 4. Baner – reklama banerowa wymiarowa zamieszczana na Stronie internetowej.

§2

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych banerów.

§3

Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamieszczenia reklamy banerowej bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§4

W przypadku zamówień cyklicznych Wydawca ma prawo odmowy publikacji reklamy banerowej w trakcie realizacji, jeżeli jej treść czy forma spotka się z negatywnym odbiorem.

§5

W przypadku reklam banerowych zawierających teksty lub fotografie osób trzecich, Zleceniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu wszystkie prawa autorskie majątkowe do tych materiałów, i że zobowiązuje się do pokrycia ewentualnej szkody, którą Wydawca miałby ponieść w rezultacie ich emisji. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Zleceniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony, zaś zamawiana reklama banerowa nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).

II. Warunki emisji reklamy banerowej na Stronie internetowej

 1. Emisja reklamy banerowej na Stronie internetowej dokonywana jest wyłącznie na podstawie pisemnego zamówienia dostarczonego przez Wydawcę, które zostało podpisane i odesłane przez Zamawiającego do Wydawcy pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Adres korespondencyjny, numer faksu i adres poczty elektronicznej są zamieszczone na druku zamówienia.
 2. Integralną częścią zamówienia są gotowe materiały reklamowe.

§7

 1. Zleceniodawca może dokonać rezerwacji terminów, miejsc reklamy banerowej.
 2. Warunkiem uwzględnienia rezerwacji jest:
  1. istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy
  2. zobowiązanie się Ogłoszeniodawcy do dostarczenia zamówienia i gotowych materiałów, o których mowa w §7, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia emisji.
 3. Niedostarczenie zamówienia w terminie określonym w §7 ust.2 zwalnia Wydawcę z obowiązku rezerwacji.

§8

 1. Zleceniodawca może dokonać wyboru miejsca emisji reklamy banerowej.
 2. Wybór miejsca emisji reklamy banerowej na Stronie internetowej następuje wyłącznie poprzez wskazanie nazwy banera – zakładka Formaty reklamowe i cennik
 3. Warunkiem emisji banera w wybranym przez Ogłoszeniodawcę miejscu jest:
  1. istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy,
  2. dostarczenie zamówienia i materiałów reklamowych, o których mowa w § ust.1 i 2.

§9

 1. Materiały reklamowe Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy łącznie z zamówieniem.
 2. Materiały reklamowe powinny spełniać wymagania techniczne określone w zakładkach Formaty reklamowe i cennik oraz Parametry techniczne reklam banerowych.
 3. Ewentualne zmiany zamówienia bądź materiału reklamowego Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy na piśmie, z dokładnym określeniem ich zakresu, najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem emisji nowego materiału reklamowego.  
 4. W przypadku przekroczenia terminów odnośnie zgłoszenia ewentualnych zmian zamówienia, o których mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki emisji reklamy w wersji pierwotnej, przy jednoczesnym obciążeniu Zleceniodawcy pełnymi kosztami zrealizowanego zamówienia. 

§10

 1. Rezygnacja z zamówienia reklamy banerowej, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Rezygnacja z zamówienia musi być dostarczona Wydawcy na 3 dni roboczych przed emisją reklamy banerowej. W przeciwnym razie nastąpi obciążenie Zleceniodawcy w wysokości:
  1. 50% – w przypadku zgłoszenia rezygnacji na 2 dni robocze przed emisją,
  2. 100% – w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 2 dni robocze przed emisją.

III. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące jakości i sposobu zamieszczania reklamy banerowej Zleceniodawca powinien zgłosić pisemnie w terminie do 7 dni roboczych od daty pierwszej zakwestionowanej emisji reklamy banerowej.
 2. Reklamacja złożona w formie pisemnej powinna zawierać:
  1. opis wad i usterek w wyemitowanej reklamie w stosunku do złożonego zamówienia, bądź informację, że nie doszło do emisji pomimo dostarczonego zamówienia i dokonania w terminie wpłaty,
  2. datę, w której doszło lub miało dojść do emisji banera,
 3. Odpowiedzi na złożone reklamacje będzie udzielać upoważniony pracownik Wydawcy w formie pisemnej.
 4. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, niezachowanie jej formy pisemnej powoduje utratę przez Zleceniodawcę prawa do reklamacji, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką emisji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych.
 5. Wydawca jest zobowiązany sprostować wady wówczas, gdy reklamacja jest uzasadniona. Formę rekompensaty za wady, w drodze negocjacji, ustalą Wydawca i Zleceniodawca.

IV. Płatności

Formaty i ceny reklam banerowych na Stronie internetowej podane są w zakładce Formaty reklamowe i cennik. Ceny nie zawierają podatku VAT.

§13

Płatności za reklamy banerowe dokonywane są przelewem na konto bankowe w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystawienia faktury VAT.

§14

W przypadku indywidualnych ustaleń, zapłata za zamieszczenie reklamy banerowej w terminie zgodnym z informacją podaną w podpisanym zamówieniu.  

§15

Przy zamówieniach cyklicznych Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania emisji banerów w przypadku niedotrzymywania terminów płatności.

V. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych powyższymi zasadami , mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o Prawie prasowym oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§17

Wszelkie spory wynikające z realizacji zamówień na reklamy banerowe na Stronie internetowej, będą rozstrzygane w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby Wydawcy.

Formaty reklamowe i cennik
[+] rozwiń
[-] ukryj

 

Informator dla reklamodawców
[+] rozwiń
[-] ukryj
Artykuł promocyjny
[+] rozwiń
[-] ukryj

Usługa pozwalająca na zamieszczenie artykułu promocyjnego w portalu www.drwal.net.pl

Artykuł promocyjny pozwala na przedstawienie użytkownikom dużej ilości informacji (max. 5000 znaków). Dodatkowo istnieje możliwość zamieszczenia zdjęć (max. 6). Artykuł przez pierwszy tydzień będzie wyświetlany jako jeden z pierwszych artykułów na stronie głównej na wyróżnionym tle, po tym czasie będzie uszeregowany wśród reszty aktualności według czasu dodania. Wszystkie materiały dostarcza Klient, Wydawca nie odpowiada za treść artykułu sponsorowanego. Treść artykułu powinna odpowiadać tematyce portalu. Artykuł sponsorowany jest zawsze oznaczony zgodnie z Art. 36.3. Prawa Prasowego.

Lista niezbędnych materiałów do produkcji:

 • Gotowy-ostateczny tekst (do 5 tys. znaków ze spacjami).
 • Tytuł (do 40 znaków ze spacjami) oraz zajawka (maksymalnie 500 znaków) na stronę główną gdzie prezentowany będzie artykuł. Do tytułu podczas emisji dodane zostanie określenie "artykuł promocyjny”. Będzie emitowany na stronie głównej portalu na ostatniej pozycji (1 od góry). Jeśli natomiast w czasie jego emisji pojawi się inny artykuł promocyjny, będą one zamieszczone chronologicznie według daty dodania.
 • Logo lub zdjęcie na stronę główną po lewej stronie zajawki. Zdjęcie zostanie pomniejszone do rozmiaru 120x150.
 • Maksymalnie sześć zdjęć, które będą widoczne pod treścią całego artykułu. Elementy graficzne nie mogą linkować. Zdjęcia nie będą dodatkowo poddawane obróbce.

W tekście standardowo powtarzamy zajawkę jako pierwszy akapit artykułu. W artykule użyty zostanie taki sam krój, rozmiar i kolor czcionek i nagłówków jaki stosowany jest w ramach redakcyjnych artykułów. Wyróżnieniem będzie tło pod zajawką na stronie głównej.

Cena za zamieszczenie artykułu – 1500 zł netto. Faktura zostanie wystawiona po ukazaniu się materiałów na stronie. Płatność powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Równoczesne zamieszczenie tego samego artykułu w portalach: www.drwal.net .pl oraz www.laspolski.net.pl wiąże się z otrzymaniem rabatu w wysokości 30% ceny artykułów.

Odstępstwa od zasad wyrażonych w specyfikacji są dopuszczalne jedynie po wcześniejszych ustaleniach z Działem reklamy.


Parametry techniczne reklam banerowych
[+] rozwiń
[-] ukryj
 1. Reklamy banerowe przyjmujemy w następujących formatach: JPG, PNG, GIF, GIF animowany.
 2. Rozmiary banerów reklamowych oraz ich formaty są uzależonione od wybranego modułu reklamowego.
 3. Do reklam we wszystkich formatach Reklamodawca dostarcza adres URL, na który będzie następowało przekierowanie po kliknięciu banera reklamowego.
 4. Banery reklamowe muszą zajmować cały obszar wybranego modułu reklamowego
 5. Obraz widoczny w reklamie musi być czytelny, rozpoznawalny i odnoszący się do treści. Tekst widoczny w reklamach graficznych musi być czytelny. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia reklam graficznych o niskiej jakości lub niewyraźnych.
 6. Banery reklamowe nie mogą naśladować wyglądu ostrzeżeń systemowych ani ostrzeżeń witryny.
 7. Banery reklamowe nie mogą naśladować wyglądu okien dialogowych, komunikatów o błędach itp. systemów operacyjnych Windows, Mac ani Unix.
Kontakt
[+] rozwiń
[-] ukryj

Dział Reklamy

Adres: 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 9

Monika Wysokowicz

tel. kom. 695 666 955
tel. 22 822 25 22
faks 22 822 66 49
e-mail: m.wysokowicz@oikos.net.pl

 
Szukaj
Polecamy